หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW4106 / LAW4006 / LA406 / LW405 กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา (63037)

ผู้เข้าชม 341 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW4106RU
  • ราคาพิเศษ : 83 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW4006 (LAW4106)

กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา

รายละเอียดตำรา

รศ.ประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ,รศ.นิวัติ วุฒิ

พิมพ์ครั้งที่ 5 เมษายน พ.ศ.2563 

ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 (แผนกคดีบุคคล)

ภาคที่หนึ่ง หลักเบื้องต้นที่ควรรุ้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ

ส่วนที่ 1 กฏมายระหว่างประเทศคืออะไร

ส่วนที่ 2 ประเภทของกฏหมายระหว่างประเทศ

ภาคที่สอง วัตถุแห่งกฎหมายยระหว่างประแผนกคดีบุคคล

ส่วนที่ 1 สัญชาติของบุคคล

ส่วนที่ 2 การได้ปละการเสียสัญชาติตามกฏหมายไทย

ส่วนที่ 3 สัญชาติและภูมิลำเนาของนิติบุคคล

ภาคผนวก

ภาคที่สาม

ส่วนที่ 1 การขัดกันแห่งกฏหมาย

ส่วนที่2 พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฏหมาย พ.ศ.2481

ตอนที่ 2 (แผนกคดีอาญา)

คำนิยามของกฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา

ทฤษฎีต่าง ๆ ในการใช้กฏหมายในส่วนที่เกี่ยวกับกฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา

อำนาจเหนือดินแดนของรัฐในคดีอาญา

อำนาจเหนื่อบุคคลของรัฐในคดีอาญา

อำนาจไทยตามประมวลกฏหมายอาญา

อำนาจเหนือบุคคลของรัฐในคดีอาญา

อำนาจศาลไทยตามประมวลกฏหมายอาญา

ความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมโดยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ฐานะพิเศษบางประการของผู้กระทำผิด

หลักว่าด้วยการห้ามส่งผู้ร้ายข้ามแดนในคดีการเมือง

ความพยายามร่วมกันของประเทศต่าง ๆในปัญหาความผิดทางการเมืองพิธีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

อำนาจและหน้าที่ศาลขั้นต้นและศาลอุทธรณ์ในการพิจารณาคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับความผิดตามกฏหมายระหว่างประเทศ โดยองค์การตำตรวจสากล

ความผิดตามกฏหมายระหว่างประเทศ

ความร่วมมือระหว่งประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมโดนสนธิสัญญาการโอนตัวนักโทษ

ภาคผนวก

บรรณานุกรม

รศ.ประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ,รศ.นิวัติ วุฒิ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW4106 / LAW4006 / LA406 / LW405

Close หน้าต่างนี้
Go Top