หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  (TBC)

ผู้เข้าชม 94 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC805
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • 270
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  (TBC)

ISBN : 978-616-46339-4-0
จำนวนหน้า : 276  หน้า
พิมพ์ปี 2562
รูปแบบ :   แบบเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

      «แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

      «แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

      «แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

      «แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

*ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน

*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

      «แนวข้อสอบใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Internet )

      «แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน

«แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ

      «แนวข้อสอบงานสารบรรณ

      «แนวข้อสอบงานธุรการ

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

Close หน้าต่างนี้
Go Top