หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 516 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC816
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปี 65 (TBC)
ISBN :  --
พิมพ์ปี :     มีนาคม 2565 
จำนวนหน้า : 274  หน้า
รูปแบบ :  แบีท ปกใสเย็บแม็ก 
 

สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ                                                                 

*สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ         

*ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                               

 *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                             

*แนวข้อสอบ สถานการณ์เศรษฐกิจด้านการค้า                                                                  

*ภาษาอังกฤษเพื่อการส่งออก                                                                                          

*แนวข้อสอบ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ                                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              

*ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2561       

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                   

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      

*แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน                                                                                     

*ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)                                 

*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                                                            

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                              

*การวางแผนงาน                                                                                                       

*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                       

*การติดตามและประเมินผล                                                                                           

*การกำหนดตัวชี้วัด                                                                                                     

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                            

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                               

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการค้าระหว่างประเทศ / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Close หน้าต่างนี้
Go Top