หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 65(TBC)

ผู้เข้าชม 338 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC848
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 65(TBC)

ISBN :  BB-187
พิมพ์ปี :    พฤษภาคม 65
จำนวนหน้า : 282 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

**ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (100 คะแนน)                                                    

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562            

*พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560                                                                 

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                                                              

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                       

*นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ                                                                                        

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                

**ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตำแหน่ง (100 คะแนน)

*ความรู้เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารกำลังคนคุณภาพ                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและประเมินค่างาน                                                            

*กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552                                                                     

*กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561                        

*ความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ

พ.ศ. 2554และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                         

*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                           

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                       

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                       

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์         

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Close หน้าต่างนี้
Go Top