หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมมลพิษ (TBC)

ผู้เข้าชม 505 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC849
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมมลพิษ (TBC)

ISBN :  ----- 
พิมพ์ปี :    พฤษภาคม 65
จำนวนหน้า : 276 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ                                                                   

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534                                                        

 *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                      

*แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                   

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                                                                               

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                    

*ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน                                                                                           

*ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                      

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    

*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 

*การติดตามและประเมินผล                                                                                           

*การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA)                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลระบบควบคุมภายใน                   

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            

 *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                            

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.                                                            

 *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                               

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมควบคุมมลพิษ

Close หน้าต่างนี้
Go Top