หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 65(TBC)

ผู้เข้าชม 263 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC857
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 65(TBC)

ISBN :  BB-191
พิมพ์ปี :    พฤษภาคม 65
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

**ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (100 คะแนน)

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

*นโยบายรัฐบาล

*นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

**ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตำแหน่ง (100 คะแนน)

*ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบประมาณทางการศึกษา                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 4)                                                      

*การมีส่วนร่วมทางภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษา                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์                                          

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551                     

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551    

*ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและการศึกษาดิจิทัล                                               

*การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ                            

*ความรู้เกี่ยวกับการติดตามรายงานและประเมินผล นโยบายและยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด (KPI)                     

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                   

 *แนวข้อสอบ รธน. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564                                   

*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายแห่งรัฐ และนโยบายรัฐบาล                                                                 

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                  

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                    

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                      

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Close หน้าต่างนี้
Go Top