หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. (TBC)

ผู้เข้าชม 100 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC936
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. (TBC)

ISBN :  978-616-46324-6-2
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2563
จำนวนหน้า : 273 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม ปกใสเย็บแม็ก
 
สารบัญ

***ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ                    

*รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บทบัญญัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561

*ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน

ของเจ้าพนักงานของรัฐและการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบ

ทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐและการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี พ.ศ. 2561

*ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชี

ทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. 2561

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน

*ความรู้ด้านการเงิน การคลัง การธนาคาร และการติดตามการเคลื่อนไหวทางการเงิน

*ความรู้เกี่ยวกับหุ้นและตลาดหลักทรัพย์

*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน

*แนวข้อสอบ การเงิน

*แนวข้อสอบ การเงินการคลังการธนาคาร

*แนวความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

*ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินของ สำนักงาน ปปช.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top