หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ ครูผู้ช่วย  ครู กศน. กรณีพิเศษและชายแดนใต้ ใช้สอบได้ทุกเอก (TBC)

ผู้เข้าชม 238 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC942
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ ครูผู้ช่วย  ครู กศน. กรณีพิเศษและชายแดนใต้ ใช้สอบได้ทุกเอก (TBC)

ISBN :   978-616-46304-2-0
พิมพ์ปี :  กรกฎาคม 2562
จำนวนหน้า : 248 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม ปกใสเย็บแม็ก
 
สารบัญ

**ความรอบรู้ (50 คะแนน)

*แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

*นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                        

*แนวข้อสอบ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

*แนวข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

**ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (50 คะแนน)

*แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัย

*แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม

*มาตรฐานวิชาชีพ

*แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพ

*สมรรถนะวิชาชีพ

**ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (50 คะแนน)

*หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

*แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

*แนวข้อสอบ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

*แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

*แนวข้อสอบ การพัฒนาผู้เรียน

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการชั้นเรียน

*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา

*แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

*แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) / สังกัดปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Close หน้าต่างนี้
Go Top