หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กรมคุมประพฤติ ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 168 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC976
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กรมคุมประพฤติ ปี65 (TBC)

ISBN :  ---
พิมพ์ปี :  สิงหาคม 2565
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่                       

✰✰ *การคุมประพฤติ                                                                                           

✰✰ *การแสวงหาข้อเท็จจริง                                                                                    

✰✰ *การสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56

✰✰ *ขั้นตอนและวิธีการสืบเสาะและพินิจ                                                              

✰✰ *การสืบเสาะข้อเท็จจริงผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก                    

✰✰ *หลักเกณฑ์การพิจารณาการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก                                   

✰✰ *การคุมความประพฤติกระทำผิดที่เป็นผู้ใหญ่                                                              

✰✰ *การคุมประพฤติเด็กและเยาวชน                                                                          

✰✰ *การแจ้งคำพิพากษาให้คุมความประพฤติ                                                                

✰✰ *การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในงานคุมประพฤติ                                                           

✰✰ *การสงเคราะห์                                                                                             

✰✰ *การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545  

✰✰ *ผู้มีสิทธิร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว                                                                           

✰✰ *ภารกิจ>>งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด>>การอุทธรณ์>>วิธีการยื่นอุทธรณ์

✰✰ *ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. 2561              

✰✰ *พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559                                                                  

✰✰ *อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติ                                                                

✰✰ *เจาะข้อสอบภาคสนาม พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ                                                

✰✰ *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. คุมประพฤติ พ.ศ. 2559                                                             

✰✰ *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                       

✰✰ *เจาะข้อสอบกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด , พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

และ พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
✰✰ *เจาะข้อสอบอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                                                                 

✰✰ *เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญา
✰✰ *เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและ ป.วิอาญา                                        

✰✰ *เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป                                                                                  

✰✰ *แนวข้อสอบข้าราชการ พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ

✰✰ *ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุมความประพฤติ

พ.ศ.  2560 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมคุมประพฤติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top