หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมการปกครอง ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 187 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC980
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมการปกครอง ปี 65 (TBC)

ISBN :  --
พิมพ์ปี :  สิงหาคม 2565
จำนวนหน้า : 276 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

✰✰ ความรู้พื้นฐานในกาปฏิบัติราชการ (70 คะแนน)

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย          

*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการ สถานการณ์ปัจจุบัน ฯลฯ 

*แนวข้อสอบ รธน.พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ.2553                                                            แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                                                

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2562                                                                                                   

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                    *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                        *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                  *แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar)                                                                                                                 

*แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                                                                     

*แนวข้อสอบ การอ่านเพื่อจับใจความ  (Reading Comprehension)                                                            

✰✰  ความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง (130 คะแนน)

*ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี                                                                                                             

*แนวข้อสอบการบริหารการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                            

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563                                              

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553                                                                                                                                                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                          

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                   

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                          

*แนวข้อสอบระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ.2520      

*แนวข้อสอบระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563           

*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1                                                                                                              

*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการปกครอง

Close หน้าต่างนี้
Go Top