หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (TBC)

ผู้เข้าชม 136 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC982
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี 65(TBC)

ISBN : --- 
พิมพ์ปี :   สิงหาคม 2565 
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

✰✰ *แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564                             

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับนโยบายแห่งรัฐ                                                                                       

✰✰ *การปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน                                                                                        

✰✰ *ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2563         

✰✰ *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                          

✰✰ *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                   

✰✰ *พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562                                                              

✰✰ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                 

✰✰ *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                ✰✰ *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                        

✰✰ *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560   

✰✰ *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                     

✰✰ *พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560                                      

✰✰ *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560                    

✰✰ *พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561                         

✰✰ *แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561    

✰✰ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                        ✰✰ *พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                      

✰✰ *แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                    ✰✰ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                     

✰✰ *ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการแจ้ง การร้องเรียน การแสวงหาข้อเท็จจริง และการพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2562              ✰✰ * ประกาศผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่อง กำหนดเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับไว้พิจารณาตามมาตรา 37 (8) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2562                   

✰✰ *แนวข้อสอบกฎหมายมหาชน                                                                                  

✰✰ *แนวข้อสอบกฎหมายปกครอง   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน

Close หน้าต่างนี้
Go Top