หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 173 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC988
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 65 (TBC)

ISBN :  BB-213
พิมพ์ปี :   สิงหาคม 2565 
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร

✰✰ *ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                             

✰✰ *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                              

✰✰ *แนวข้อสอบพ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                      ✰✰ *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               

✰✰ *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                  

✰✰ *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                             

✰✰ *แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)               

✰✰ *ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544    

✰✰ *แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง  พ.ศ. 2544                                              ✰✰ *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                    ✰✰ *แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                        

✰✰ *ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านพัสดุ                                                                      

✰✰ *การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                              

✰✰ *จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                      

✰✰ *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                    

✰✰ *แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                         

✰✰ *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                        

✰✰ *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร                                                        

✰✰ *แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                         

✰✰ *แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                   

✰✰ *พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562                                                    

✰✰ *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.  2562  

                                                               

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top