หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 167 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC995
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 65 (TBC)

ISBN :   BB 202
พิมพ์เมื่อ :  สิงหาคม 2565
จำนวน : 282 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                          

*ความเป็นมากรม ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย                                 

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 20 พ.ศ. 2564                                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                                                          

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552                    

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562       

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554                           

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553                      

*แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับการงบประมาณ                                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธารณภัย การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศและของโลก                

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                         

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                             

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562   

*การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                                                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการจัดทำโครงการ                                                                 

*การติดตามและประเมินผล                                                                                           

*การบริหารเชิงกลยุทธ์                                                                                                 

*กระบวนการจัดทำงบประมาณ

*ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)                                 

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                  

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                           

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Close หน้าต่างนี้
Go Top