หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก (TBC)

ผู้เข้าชม 147 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC997
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก (TBC)

ISBN :   --- 
พิมพ์เมื่อ :  สิงหาคม 2563
จำนวน : 272 หน้า
รูปแบบ : แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3. พ.ศ. 2562
*แนวข้อสอบ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562
*แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
*แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
*พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 18 พ.ศ. 2562
*พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
*แนวข้อสอบ พ.รบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2557
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562
                                                                

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมขนส่งทางบก / กรมการขนส่งทางบก

Close หน้าต่างนี้
Go Top