หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 137 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1006
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี65 (TBC)

ISBN : -- 

พิมพ์เมื่อ :  สิงหาคม 2562
จำนวน : 270 หน้า
รูปแบบ : แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน                                                                        

*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564                          

*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายแห่งรัฐ                                                                                   

*การปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน                                                                                        

*ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2563                 

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                         

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                               

*พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562                                                         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                             

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                        *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                              

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560    *ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                     

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                  

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                      

*การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                          

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                   

*การวิเคราะห์และการติดตามประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงาน                                             

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                 

*ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)                          

*การบริหารจัดการภาครัฐ                                                                                        

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน

Close หน้าต่างนี้
Go Top