หมวดสินค้าหลัก

เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด (CA)

ผู้เข้าชม 895 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CA038
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด (CA)
ISBN : 978-616-380-095-4
จำนวนหน้า : 223
พิมพ์ :    เมษายน 2563
รูปเล่ม : รูปเล่ม สันกาว
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
สารบัญ
→  ประวัติการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการ กรมสรรพากร
→  ประวัติการจัดเก็บภาษี
→  โครงสร้างทั่วไปของภาษีอากร
→  ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)
→  วิธีการคำนวณเครดิตภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไร
→  ภาษีอากรการประเมินหลักการและวิธีการประเมินภาษีอากรตามประมวลรัษฏากร
→  การอุทธรณ์ภาษีอากรตามประมวลกฎหมายภาษีอากร
→  ภาษีอากรเงินได้นิติบุคคล
→  อัตราภาษี และการคำนวณภาษี
→  การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
→  ตารางสรุปรูปแบบธุรกิจ
→  ตารางสรุปบัญชีพิเศษและรายงานตามประมวลกฏหมายรัษฏากร
→  ความรู้กฏหมายภาษีอากร
→  แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ กรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
→  แนวข้อสอบ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักภาษีอากร และประมวลกฏหมายรัษฏากร
→  แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฏหมายรัษฏากร
→  แนวข้อสอบ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
→  แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม 
                         และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน
→  แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 76 จังหวัด จังหวัดที่ใช้ราขาภิเษก
→  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
→  แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ 20ปี พ.ศ. 2561-2580
→  แนวข้อสอบ สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน
 
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top