หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 65(TBC)

ผู้เข้าชม 192 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1007
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 65(TBC)

ISBN : -- 

พิมพ์เมื่อ :  สิงหาคม 2565
จำนวน : 270 หน้า
รูปแบบ : แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                              

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                              *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                            

*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564                                               

*การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM)                                          

*การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (Human Resource Development  :HRD)                                          

*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

(High Performance organization ; HPO)                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล                    

*การบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                                           

*การวางแผนอัตรากำลัง                                                                                               

*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                              

*การบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                             

*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                  

*การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ                                                                        

*การประเมินผลบุคคล                                                                                                 

*การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                              

*การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                             

*การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)                                                                                  

*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                            

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                      

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                      

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                       

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทสและการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน                     

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                      

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน    

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top