หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 166 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1008
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 65 (TBC)

ISBN : --  

พิมพ์เมื่อ :  สิงหาคม 2565
จำนวน : 270 หน้า
รูปแบบ : แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                           

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                             

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                                                               

*ความรู้ด้านสื่อสารมวลชน                                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อ                                                                                            

*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         

*การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                                                

*แนวข้อสอบภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                           

*การสื่อสารในยุคดิจิทัล                                                                                                          

*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                       

*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                         

*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                         

*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                         

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                      

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน    

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top