หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นิติกร สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พนักงานราชการทั่วไป) ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 180 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1010
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นิติกร สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พนักงานราชการทั่วไป) ปี 65 (TBC)

ISBN :   --- 
พิมพ์ปี :  สิงหาคม 2565
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

**ความรู้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และอำนาจหน้าที่

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                  

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                              

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                      

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางงปกครอง พ.ศ. 2539                                             

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางงปกครอง พ.ศ. 2539                            

*พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                  *พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                          

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                       

*แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                       

*พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559                                                    

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559                                   

*พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548                                   

*แนวข้อสอบพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548                

*พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551                                  

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551                

*ความรู้ในการแปลสรุปสาระสำคัญของบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย      

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.สภาความมั่นคงแห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top