หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นิติกรปฎิบัติการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 186 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1011
  • ราคาพิเศษ : 255 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นิติกรปฎิบัติการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ปี 65 (TBC)

ISBN :   --- 
พิมพ์ปี :  สิงหาคม 2565
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

**ความรู้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และอำนาจหน้าที่

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                            

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                   

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                 

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางงปกครอง พ.ศ. 2539                                          

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางงปกครอง พ.ศ. 2539                           

*พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             

 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                *พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                      

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                      

*แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                      

*พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559                                                    

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559                                 

*พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548                                   

*แนวข้อสอบพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548               

*พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551                                 

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551                

*ความรู้ในการแปลสรุปสาระสำคัญของบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย       

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.สภาความมั่นคงแห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top