หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 149 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1015
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ ปี 65 (TBC)

ISBN :   --- 
พิมพ์ปี :  สิงหาคม 2565
จำนวนหน้า : 271 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์                                                                                           

*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                         

*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561                                                                                               

*แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561                                                                                   

*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561                                                                                            

*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562                                                                                 

*แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562                                              

*แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในการประเมินภายในองค์กร               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                           

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                              

*ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน                                                                                 

*เทคนิคการตรวจสอบภายใน                                                                                          

*การบริหารความเสี่ยง                                                                                                 

*การควบคุมภายใน                                                                                                    

*แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                          

*แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.                                                                          

*แนวข้อสอบ บัญชี                                                                                                 

*ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน                                                                      

*แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน                                                    

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์          

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมปศุสัตว์

Close หน้าต่างนี้
Go Top