หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ ปี65(TBC)

ผู้เข้าชม 153 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1016
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ ปี65(TBC)

ISBN :   --- 
พิมพ์ปี :  สิงหาคม 2565
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์                                                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                             

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561                                                   

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564                                                                 

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน

และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                      

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการ

เก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563                       

*แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการปฏิบัติงาน                                                      

*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี                                                                                     

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมปศุสัตว์

Close หน้าต่างนี้
Go Top