หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี 65(TBC)

ผู้เข้าชม 163 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1017
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี 65(TBC)

ISBN :   --- 
พิมพ์ปี :  สิงหาคม 2565
จำนวนหน้า : 278 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ                                                                                  

*พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561                                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561                                                                 

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                            

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                  *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                          *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                                     

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                                                  

*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                                                 

 *แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                        *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                        

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             

*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                  

*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                          

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                             

*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                         

*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                               

*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                       

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมทรัพยากรน้ำ

Close หน้าต่างนี้
Go Top