หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำ ปี65(TBC)

ผู้เข้าชม 337 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1018
  • ราคาพิเศษ : 284 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำ ปี 65 (TBC)

ISBN :   --- 
พิมพ์ปี :  สิงหาคม 2565
จำนวนหน้า : 338 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

***ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ                                                                                      

*พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561                                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561                                                               

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                  *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554        

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534                                                        

*แนวข้อสอบพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน            

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                   

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                          *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                                   

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2562                                                                                                  

*พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558                           

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                        

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                                                            

*แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540                                                 

*พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                    

*การวางแผน                                                                                                      

*การจัดทำแผนงานและ โครงการ                                                                                 

*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                            

*การติดตามและประเมินผล                                                                                          

*ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ                                                          

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1                                                         

*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                       

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์             

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมทรัพยากรน้ำ

Close หน้าต่างนี้
Go Top