หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ พนักงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 168 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1021
  • ราคาพิเศษ : 272 บาท
  • ราคาปกติ 320 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ พนักงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 65 (TBC)

ISBN :  BB-220
พิมพ์ปี : กันยายน 2565
จำนวนหน้า : 334  หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

***ความรู้เกี่ยวกับ การปกครอง การบริหารราชการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                              

*แนวข้อสอบ ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ                                        

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                      

*แนวข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                  

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534                                                  

*แนวข้อสอบพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน               

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                              *พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                       

*พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558               

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                                                           

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                   

*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                      

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                            

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                         

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                  *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                    

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                        *ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย                  

*แนวข้อสอบบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย                  

*ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                               

*ความรู้เกี่ยวกับ แนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล                                                        

*พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494                                                            

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ                                           

*ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล                                                                                   

*การประเมินผลและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ                                                                   

*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA                                                          

*การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA)                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                              

*แนวข้อสอบ ทรัพยากรบุคคล ชุดที่  1.                                                                   

*แนวข้อสอบ ทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  2.                                                                      

*แนวข้อสอบ ทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                        

*แนวข้อสอบ ทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.    

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top