หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ พนักงานวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 65  (TBC)

ผู้เข้าชม 190 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1022
  • ราคาพิเศษ : 304 บาท
  • ราคาปกติ 320 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ พนักงานวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 65  (TBC)

ISBN :  BB-219
พิมพ์ปี : กันยายน 2565
จำนวนหน้า :334  หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

****ความรู้เกี่ยวกับ การปกครอง การบริหารราชการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                           

*แนวข้อสอบ ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ                                          

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                     

*แนวข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                              

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534                                                     

*แนวข้อสอบพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน          

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                              *พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                      

*พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558            

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                                                            

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                

*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                     

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                           

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                  *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                     

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                   

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                              *พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561                                                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย                 

*แนวข้อสอบบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย                 

*ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                              

*ความรู้ด้านการเงิน บัญชี                                                                                             

*ความรู้ด้านงบประมาณ และการบริหารงบประมาณ                                                               

*การจัดทำ สอบทานข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงินและวิเคราะห์รายงานทางการเงิน                    

*ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561          

*หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ                                                                                

*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)       

*ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน                       

*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี             

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top