หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 65(TBC)

ผู้เข้าชม 320 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1023
  • ราคาพิเศษ : 272 บาท
  • ราคาปกติ 320 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 65(TBC)

ISBN :  978-616-43739-9
พิมพ์ปี : กันยายน 2565
จำนวนหน้า 444  หน้า
รูปแบบ :  แบบเล่มสันกาว
 
สารบัญ

***ความรู้เกี่ยวกับ การปกครอง การบริหารราชการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                              

*แนวข้อสอบ ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ                                           

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                          

*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534                                                       

*แนวข้อสอบพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน             

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                              *พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                    

*พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558              

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                             

*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                               

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                            

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                  *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                    

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                        *การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                                                                      

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561                                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                           

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                  *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย                   

 *แนวข้อสอบบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย                 

*ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศูนย์ดำรงธรรม                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                               

*ความรู้เกี่ยวกับ แนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล                                                         

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                   

*แผนการปฏิรูปประเทศ                                                                                                

*(ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13                                                    

*แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 – 2565)                                                  

*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                                                            

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               

*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                      

*การติดตามและประเมินผล                                                                                          

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                              

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top