หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมศุลกากร (TBC)

ผู้เข้าชม 278 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1024
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมศุลกากร (TBC)

ISBN :   BB -223.
พิมพ์ปี : กันยายน 2565
จำนวนหน้า 278  หน้า
รูปแบบ :  แบบเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร                                                                                   

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                              *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                                      

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                           

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                     

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    

*ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านพัสดุ                                                                            

*ความรู้ด้านการจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                         

*จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                               

*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                 

*การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                         

*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                          

*ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาจของข้าราชการกรมศุลกากร                                                 

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                        

*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top