หมวดสินค้าหลัก

พิชิตข้อสอบ ภาค ก.กพ. ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 365 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1037
  • ราคาพิเศษ : 284 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

พิชิตข้อสอบ ภาค ก.กพ. ปี65  (TBC)

ISBN : 978-616-46372-8-3
พิมพ์ปี : กันยายน 2565
จำนวนหน้า : 282  หน้า
รูปแบบ :  เล่่มสันกาว 
 
สารบัญ

****ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

*เงื่อนไขภาษา                                                                                                      

*เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                                                

*อุปมา – อุปไมย                                                                                                  

*อนุกรม                                                                                                             

*การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                               

*คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                                                

*ภาษาไทย  

*การเรียงประโยค                                                                                                  

*บทความสั้นและยาว                                                                                              

*ภาษาอังกฤษ                                                                                                          

*ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม             

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2562                                                                                                              

*แนวข้อสอบวิชากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองจัดทำตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                                                               

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                            

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539                             

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562    

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.) กพ.

Close หน้าต่างนี้
Go Top