หมวดสินค้าหลัก

เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมศุลกากร ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 158 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1039
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมศุลกากร ปี 65 (TBC)

ISBN :  BB-226 
พิมพ์ปี : กันยายน 2565
จำนวนหน้า : 292  หน้า
รูปแบบ :  เล่มสันกาว 
 
สารบัญ

***ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากรที่ชอบออกข้อสอบ

*ความรู้เกี่ยวกับทุกเรื่องเกี่ยวกับศุลกากร                                                                                     

*สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของส่วนราชการกรมศุลกากร                                        

*ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. กรมศุลกากร                                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                                        

*สาระสำคัญของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  2551                                        

*สาระสำคัญของพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                 

*สาระสำคัญของระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                            

*ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2563                                                              

*แนวข้อสอบ  ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                              

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร 70 ข้อ                                                       

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล และความรู้
*ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ     28 ข้อ                           

*รวมแนวข้อสอบกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ร.บ. ระเบียบและกฎอื่นๆ 48  ข้อ                                                                      *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ วินัย จรรยาบรรณของข้าราชการ และจรรยาข้าราชการกรมศุลกกากร

*รวมแนวข้อสอบแนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565  36 ข้อ                           

*รวมแนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบ  แผนปฏิบัติการราชการ                                                     

*รวมแนวข้อสอบ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556  และพ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม                                   

*รวมข้อสอบ 300 กว่าข้อ     

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top