หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ พนักงานเก็บเงิน เทศบาลเมืองพิจิตร (TBC)

ผู้เข้าชม 136 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1045
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ พนักงานเก็บเงิน เทศบาลเมืองพิจิตร ปี 65 (TBC)

ISBN :   --- 
พิมพ์ปี : กันยายน 2565
จำนวนหน้า : 271 หน้า
รูปแบบ :   แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

***ความรู้เกี่ยวกับเทศบาลเมืองพิจิตร                                                                                  

*พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562                                                 

*พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510                                                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534                     

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547                                                       

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561                                          

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2561      

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563             

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563                                                *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543                                            *การจัดทำระบบฐานข้อมูล                                                                                            

*การบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายชำระภาษีลงในข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 160

*การจัดเก็บข้อมูล                                                                                                       

*รวมแนวข้อสอบ                                                                                                  

*แนวข้อสอบการจัดการเอกสารในสำนักงาน                                                                  

*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป                                    

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                  

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์     

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top