หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการศึกษา พนักงานราชการ (ส่วนกลาง) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สพฐ. ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 646 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1050
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการศึกษา พนักงานราชการ (ส่วนกลาง) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สพฐ. ปี 65 (TBC)

ISBN :   --- 
พิมพ์ปี : กันยายน 2565
จำนวนหน้า : 276 หน้า
รูปแบบ :   แบบชีท เข้าเล่ม ปกใสเย็บแม็ก 
 
สารบัญ

**ความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                    

*กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2546 และที่อก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556                                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562                                                                              

*แนวข้อสอบข่าวสาร และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน                                                           

*ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (50 คะแนน)

*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562            

*หลักสูตร                                                                                                                

*การจัดการศึกษาหลักสูตร และ สื่อการเรียนการสอน                                                               

*เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา                                                                              

*การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา                                                                

*การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา                                       

*การจัดประชุมอบรมสัมมนาและการเผยแพร่การศึกษา                                                             

*การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                         

*การบริหารและการจัดการศึกษา  และการจัดการเรียนรู้                                                            

*การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                 

*หลักสูตรการสอน                                                                                                      

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการแนะแนว                                                                              

*แนวข้อสอบ หลักสูตรการสอน                                                                                      

*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                                

*แนวข้อสอบ การจัดการศึกษา                                                                                      

*แนวข้อสอบ การวัด และประเมินผลทางการศึกษา     

*แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                  

*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                        

*แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1.                                                                           

*แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2.                                                                            

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์           

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) / ข้าราชการ สพฐ.

Close หน้าต่างนี้
Go Top