หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ปี 65(TBC)

ผู้เข้าชม 127 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1051
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ปี 65(TBC)

ISBN :   --- 
พิมพ์ปี : กันยายน 2565
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :   แบบชีท เข้าเล่ม ปกใสเย็บแม็ก 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)                               

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555                                          

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                         

*การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM)                                         

*การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (Human Resource Development  :HRD)                                          

*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล                    

*การบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                                           

*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                              

*การบรรจุและการแต่งตั้ง

*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                    

*การประเมินผลบุคคล                                                                                               

*การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการฐานข้อมูล                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล                                                                              

*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                     

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                 

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                   

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                       

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                       

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                        

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์       

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

Close หน้าต่างนี้
Go Top