หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ ภาค ก. ระดับปฏบัติการ กทม. / กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 ใหม่ล่าสุดปี65 (NV)

ผู้เข้าชม 143 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV019
  • ราคาพิเศษ : 285 บาท
  • ราคาปกติ 300 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ ภาค ก. ระดับปฏบัติการ กทม. / กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 ใหม่ล่าสุดปี65 (NV)
ISBN : -
พิมพ์ :   ตุลาคม 2565
จำนวน : 307 หน้า
รูปแบบ : เย็บแม็ก ปกใส (ชีท)
 
                  ***** ไม่มีแบบไฟล์PDF E-BOOK เป็นรูปเล่มเท่านั้น ***** 
 
สารบัญ
ภาค 1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
     บทที่ 1 การวิเคราะห์เชิงภาษา
                  ส่วนที่ 1 ความเข้าใจภาษา
                                1. ข้อความสั้นๆ
                                2. บทความ
                  ส่วนที่ 2 การใช้ภาษา
                                1. การเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติงลงในช่องว่าง
                                2. การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
                                3. การสะกดคำได้ถูกต้อง
                                4. การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
     บทที่ 2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
                 ส่วนที่ 1 อุปมาอุปไมย
                 ส่วนที่ 2 การสรุปความจากภาษา
                 ส่วนที่ 3 การสรุปความจากสัญลักษณ์
                 ส่วนที่ 4 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
     บทที่ 3 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
                 ส่วนที่ 1 อนุกรม
                 ส่วนที่ 2 โจทย์คณิตศาสตร์
                 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ภาค 2 วิชาภาษาอังกฤษ
      บทที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ
                 ส่วนที่ 1 โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure Sentence)
                 ส่วนที่ 2 หลักไวยากรณ์ (Grammar)
                 ส่วนที่ 3 การสนทนา (Conversation)
                 ส่วนที่ 4 คำศัพท์ (Vocabulary)
                 ส่วนที่ 5 การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading for Comprehension)
ภาค 3 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
       บทที่ 5 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
                 ส่วนที่ 1 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
                 ส่วนที่ 2 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
                 ส่วนที่ 3 วิธีปฎิบัติราชการทางการปกครอง
                 ส่วนที่ 4 หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
                 ส่วนที่ 5 เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
ภาค 4 แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
           กทม. ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2565                          
       บทที่ 6 แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
                 ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคาะห์
                               1.การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
                               2.การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
                               3.การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
                 ส่วนที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ
                 ส่วนที่ 3 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top