หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 800 ข้อ ภาค ก. ระดับปฏิบัติการ กทม. / กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 ใหม่ล่าสุดปี 65 (NV)

ผู้เข้าชม 177 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV020
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 800 ข้อ ภาค ก. ระดับปฏิบัติการ กทม. / กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 ใหม่ล่าสุดปี 65 (NV)

พิมพ์ :  ตุลาคม 2565
จำนวน: 245 หน้า


รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ก A4

******เป็นรูปเล่ม ไม่มีแบบไฟล์ PDF *******

สารบัญ

รวมข้อสอบ 800 ข้อ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

                                ระดับปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

   ส่วนที่ 1 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา

                 ความเข้าใจภาษา

                 การใช้ภาษา

   ส่วนที่ 2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม

                 อุปมาอุปไมย การสรุปความจากภาษา

                 การสรุปความจากสัญลักษณ์ การสรุปเหตุผลเชิงตรรถะ

   ส่วนที่ 3 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

                 อนุกรม

                 โจทย์คณิตศาสตร์

                 การวิเคราะห์ข้อมูล    

2.วิชาภาษาอังกฤษ

                Structure Vocabulary Reading Comprehension

3.วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

    ส่วนที่ 1 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

    ส่วนที่ 2 หลักการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี

    ส่วนที่ 3 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

    ส่วนที่ 4 หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

    ส่วนที่ 5 เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top