หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการพัสดุ การยางแห่งประเทศไทย ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 113 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1058
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการพัสดุ การยางแห่งประเทศไทย ปี65 (TBC)

ISBN :  --- 
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2565
จำนวนหน้า : 264 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับการยางแห่งประเทศไทย                                                               

*แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)                              

*พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                       

*แนวข้อสอบ Aptitude Test                                                                          

*แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์                                                                            

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                            

 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                   

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                              *ความรู้ด้านการบริหารจัดการพัสดุ                                                                         

*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                       

*จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                      

*การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                             

*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                        

*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                 

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์     

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การยางแห่งประเทศไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top