หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ กรมทางหลวง ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 112 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1062
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ กรมทางหลวง ปี65 (TBC)

ISBN :  --- 
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2565
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง                                                                                

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                              *พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562                       

*กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การจ่ายเงินค่าทดแทน ค่าชดเชยความเสียหายอย่างอื่น                                                               

*พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535                                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549                        

*พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497                                                          

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 พ.ศ. 2562                                               

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                               

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562 197

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548                      

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาที่ดิน จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินอย่างอื่น การกำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนและค่าเสียหายอย่างอื่น         

*การสอบสวนสิทธิ์ การดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม                                    

*การประเมินราคาทรัพย์สิน และสิทธิต่างๆ                                                                         

*ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                             

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word                                           

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel                                             

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint                                     

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Internet                                                   

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                            

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมทางหลวง

Close หน้าต่างนี้
Go Top