หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์ ปี 65(TBC)

ผู้เข้าชม 260 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1065
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์ ปี 65(TBC)

ISBN :  978-616-46374-7-4
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2565
จำนวนหน้า : 294 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์

*ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์            

*แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563 – 2580 และ ระยะ 3 ปี (2563 – 2565)               

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยกรบุคคล                                                                              

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  2551   และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                  

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม         

*สาระสำคัญของพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                  

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546  

*สาระสำคัญว่าด้วยระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม          

*สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                           

*ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                              

 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547และที่แก้ไข        

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526และที่แก้ไข            

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ชุดที่  1                                          

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ชุดที่  2                                      

*รวมแนวข้อสอบแนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565                                    

*รวมแนวข้อสอบกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ร.บ. ระเบียบและกฎอื่นๆ   

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมประชาสัมพันธ์

Close หน้าต่างนี้
Go Top