หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 101 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1085
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ปี 65 (TBC)

ISBN : --
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2565
จำนวนหน้า : 268 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม                                                                

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                            

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                  

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   

*ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                              

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                              

*แนวข้อสอบกฎกระทรวงออกตามความในพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านพัสดุ                                                                                

*จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                

*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                       

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                                                                     

*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                          

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                    

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

Close หน้าต่างนี้
Go Top