หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ปี 65(TBC)

ผู้เข้าชม 94 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1092
  • ราคาพิเศษ : 333 บาท
  • ราคาปกติ 350 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ปี 65(TBC)
ISBN : 978-616-46374-6-7
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2565
จำนวนหน้า : 470 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่มสันกาว 
 

สารบัญ 

ภาค ก ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  1. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                     

*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย                                                 

*เจาะข้อสอบ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย                                               

*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542                                                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                        

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546                                         

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547                                     

*แนวข้อสอบ พ.รบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556

*ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552                      

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                       

  1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

*ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพ                                                                                      

      ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

*หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                                                                                   

*แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                                                                   

*หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                          

*แนวข้อสอบ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      

*จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว                                                                                  

*แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว                                                             

*การพัฒนาผู้เรียน                                                                                                      

*แนวข้อสอบ การพัฒนาผู้เรียน                                                                                 

*การบริหารจัดการชั้นเรียน                                                                                           

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการชั้นเรียน                                                                        

*การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                 

*สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                          

*แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                      

*การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                                    

*แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา          

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.อาชีวศึกษา

Close หน้าต่างนี้
Go Top