หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต ปี 65(TBC)

ผู้เข้าชม 96 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1094
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต ปี 65(TBC)
ISBN :  --- 
พิมพ์ปี :  พฤศจิกายน 2565
จำนวนหน้า : 314 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่มสันกาว 
 

สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                                                        

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                           

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                          

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534                                                  

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539                                                     

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                             

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554      

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2565 

*การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM)                                           

*การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (Human Resource Development  :HRD)                                         

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล                                                                                

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพสามิต

Close หน้าต่างนี้
Go Top