หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 108 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1104
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ปี 65 (TBC)

ISBN .: ---

พิมพ์เมื่อ :   พฤศจิกายน 2565

จำนวนหน้า : 324 หน้า

รูปแบบ   :     รูปเล่ม เย็บแม๊ก ปกใส 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ย.ป.                                                                                                                                   

*แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                                                                 

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.  2561 – 2580                                                                                                                         

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                                                               

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564                                                               

*พระราชบัญญัติสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 แก้ไขถึง ฉ. 2 พ.ศ. 2560   66

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.8 2553                                

*แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.8 2553                              

*พระราชกฤษฎีการว่าด้วยด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                              

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                                                                        

*การวางแผน                                                                                                                                                                 

*การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                                                                               

*การจัดทำโครงการ                                                                                                                                                      

*การติดตามและประเมินผล                                                                                                                                        

*ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล                                                                                                                               

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                                                        

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                             

*แนวข้อสอบข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                                                    

*ความรู้สถานการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                                                           

*แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง                                                                                                          

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1                                                                                           

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2                                                                                        

*แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจและการเมือง                                                                                                      

*แนวข้อสอบเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top