หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 171 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1106
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี ปี 65 (TBC)

ISBN .:  BB-238

พิมพ์เมื่อ :   พฤศจิกายน 2565

จำนวนหน้า : 318 หน้า

รูปแบบ   :     รูปเล่ม เย็บแม๊ก ปกใส 

สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี                                                                                      

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                              

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                            

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                      

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                                                                             

ความรู้ด้านการวิเคราะห์และการวางแผน การประสานงานและการจัดการองค์การ

*การวิเคราะห์                                                                                                       

*การวางแผน                                                                                                      

*การประสานงาน                                                                                                    

*การจัดการองค์การ                                                                                              

*การบริหารงานบุคคลภาครัฐ                                                                                          

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์                                                                           

*แนวข้อสอบการวิเคราะห์และการวางแผนงาน การประสานงานและการจัดการองค์การ                    

*แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ                                                                       

*แนวข้อสอบงานประชาสัมพันธ์                                                                           

*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมบังคับคดี

Close หน้าต่างนี้
Go Top