หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมบังคับคดี (TBC)

ผู้เข้าชม 223 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1108
  • ราคาพิเศษ : 255 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมบังคับคดี  ปี65 (TBC)

ISBN .:  978-616-46375-7-3

พิมพ์เมื่อ :   พฤศจิกายน 2565

จำนวนหน้า : 282 หน้า

รูปแบบ   :     รูปเล่ม เย็บแม๊ก ปกใส 

สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี                                                                                                

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                            

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                           

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                 

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                          

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                              

*แนวข้อสอบสถานการณ์ทั่วไป สังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ                                         

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                      

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                               

*แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน                                                                                   

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 10 พ.ศ.2561         

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 10 พ.ศ.2561 ชุด 2   

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542                

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                               

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547    

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมบังคับคดี

Close หน้าต่างนี้
Go Top