หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมการข้าว ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 97 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1109
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมการข้าว ปี 65 (TBC)

ISBN :  ---
พิมพ์ปี :  พฤศจิกายน  2564
จำนวนหน้า : 289 หน้า
รูปแบบ : ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ
♥ *ความรู้เกี่ยวกับกรมการข้าว                                                                                       

♥ *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551                                                          

♥ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

♥ *พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542                               

♥ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2564

♥ *พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                         

♥ *แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562 

 *พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539                                                 

♥ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  

♥ *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

♥ *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                                                            

♥ *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            

♥ *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                                   

♥ *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              

♥ *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                             

♥ *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                            

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                       

♥ *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา      

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการข้าว

Close หน้าต่างนี้
Go Top