หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 600ข้อ จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมที่ดิน ใหม่ล่าสุดปี65 (NV)

ผู้เข้าชม 91 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV033
  • ราคาพิเศษ : 209 บาท
  • ราคาปกติ 220 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 600ข้อ จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมที่ดิน ใหม่ล่าสุดปี65 (NV)
พิมพ์ : ธันวาคม 2565
จำนวน : 226 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
 
สารบัญ
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
รวมข้อสอบ 600ข้อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
                                  กรมที่ดิน ประจำปี 2565                             
 
 ส่วนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี 
 ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ส่วนที่ 3 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ส่วนที่ 4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง
              การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ส่วนที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงิน
              การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (NEW GFMIS Thai)
 ส่วนที่ 6 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 ส่วนที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน 
 
เฉลยข้อสอบ 600ข้อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
                                    กรมที่ดิน ประจำปี 2565                             
จัดทำโดย...กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมที่ดิน

Close หน้าต่างนี้
Go Top