หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (TBC)

ผู้เข้าชม 446 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1121
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (TBC)
ISBN :  978-616-46316-0-1
พิมพ์ปี : ปี2561
จำนวนหน้า : 250 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับ ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                          

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                          

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2522                                              

*แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ

และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                                                                

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ

ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                                                   

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ

ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558                                                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Office

*Microsoft  Word พร้อมข้อสอบ                                                                            

*Microsoft  Excel พร้อมข้อสอบ                                                                             

*Microsoft  PowerPoint พร้อมข้อสอบ                                                                     

*Outlook Express พร้อมข้อสอบ                                                                             

*แนวข้อสอบ การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                              

*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง                                                                

*คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน                                                                            

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการฝึกอบรม                                                                         

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555                                                                                                  

*แนวข้อสอบ  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                        

*แนวข้อสอบ  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                        

*แนวข้อสอบ สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ                                   

*แนวข้อสอบ อำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                   

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Close หน้าต่างนี้
Go Top