หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 247 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1124
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน ปี65 (TBC)

ISBN :   BB-241
พิมพ์ปี :  ธันวาคม 2565 
จำนวนหน้า : 314 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ 

**ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน                                                                               

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการทั่วไป

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3.พ.ศ.2562                                                                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                   

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2562                                                             

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564                                              

กฎหมาย ระเบียบ หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งงานที่สมัคร              

*ประกาศ คพร.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                                                                   

*แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                                                             

*ประกาศ คพร. เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                     

*ประกาศ คพร. เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                 

*ประกาศ คพร. เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554                  

*หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓)                               

*แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล              

*ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2564                                                

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                               

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13                                           

*ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย/แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย/แผนปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน                                        

*การปฏิบัติงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน                                               

*การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โดเดล” 

*การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมการพัฒนาชุมชน                                               

*ความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)                                                  

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)                               

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  1.                                                                    

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  2.                                                              

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  3.                                                                    

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  4.                                                                  

*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน      

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการพัฒนาชุมชน

Close หน้าต่างนี้
Go Top