หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 84 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1129
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 65 (TBC)

ISBN :   ---
พิมพ์ปี :  ธันวาคม 2565
จำนวนหน้า : 277 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ 

**ความรู้เกี่ยวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม                                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2.

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551                                                         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                                                              

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                               

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ.2553

*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ                                                                            

*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                      

*ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                   

*แนวข้อสอบ การเขียนหนังสือราชการ                                                                             

*แนวข้อสอบ งานธุรการ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Close หน้าต่างนี้
Go Top