หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน / สตง. ปี65  (TBC)

ผู้เข้าชม 88 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1131
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สตง. ปี65  (TBC)

ISBN :  BB-247
พิมพ์ปี :     ธันวาคม 2565
จำนวนหน้า : 296  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม  สันกาว

สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                                                                      

*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561                                   

*สรุปสาระสำคัญของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561                          

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561                                                           

*สรุปสาระสำคัญของพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                               

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                 

*ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ข้อกำหนดทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

*ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน          

*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ                                                          

*มาตรฐานการสอบบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศกำหนด                                

*รวมแนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)                                                  

*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑                            

*ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน         

*ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                                               

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑                                                  

*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ                                              

*หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานการสอบบัญชี                                                                             

*แนวข้อสอบบัญชี 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top